SESIUNEA 1
PERIOADĂ ÎNSCRIERE
11-21 SEPTEMBRIE 2017

SESIUNEA 2
PERIOADĂ ÎNSCRIERE
25-29 SEPTEMBRIE 2017

Au mai rămas

până la începerea perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultații

ÎNSCRIE-TE LA DOCTORAT LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la doctorat la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „V. Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 11 – 21 SEPTEMBRIE 2017

NUMĂR LOCURI DOCTORAT FACULTATEA DE INGINERIE

* IF – invățământ cu frecvență, IFR – învățământ cu frecvență redusă
2) Cifra totală de școlarizare (granturi de studii) alocată de MEN cifrei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii
3) Cifra de școlarizare pentru etnicii români, cu bursă. MD – Moldova, Ucr – Ucraina, Dia – diaspora
4) Cifra de școlarizare pentru etnicii români, fără bursă

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ DOSARUL DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat trebuie să cuprindă următoarele documente:
► cerere de înscriere;
► certificatul de naştere în original;
► certificatul de căsătorie în original (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
► copie cartea de identitate / buletinul de identitate;
► diploma de licenţă (inclusiv anexa / anexele/ supliment/ foaie matricolă) în original;

► diploma de master (inclusiv anexa / anexele/ supliment/ foaie matricolă) în original sau originalul Adeverinței tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
► curriculum vitae;
► lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
► dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat;
► dosar plic.

■ 120 lei
■ Scutiri de taxe:
► Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
► Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt:
» orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un singur părinte – 50%;
» candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
» candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;
» candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%.
» candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.
► Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
► Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/ programul de studii pentru care optează.
► Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

■ 2.000 lei – plătibili în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studiu (nu se percepe avans)

■ La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de master.