Burse de studiu generoase

La Facultatea de Inginerie din Bacău este foarte ușor sa obții o bursă de studiu, iar cuantumul ei este foarte atractiv.

Potențial mare de angajare

Absolvenții noștri se angajează foarte repede, unii chiar de pe bancile facultății. Pregătirea lor este apreciată de angajatori!

Tabere și școli de vară pentru studenți

Studenții noștri beneficiază de locuri GRATUITE în tabere studențești la mare și la munte. Vacanțele fac parte din studenție.

Mobilități Erasmus în Europa

Ca student la Bacău poți studia în cele mai faimoase centre universitare internaționale prin programul Erasmus.

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 20 SEPTEMBRIE 2018, respectiv în perioada 03 – 10 SEPTEMBRIE până la ora 14:00 pentru românii de pretutindeni și în perioada 03 – 13 SEPTEMBRIE 2018 până la ora 15:00 pentru absolvenții de licee din mediul rural.

PERIOADĂ ÎNSCRIERE
03 - 20 SEPTEMBRIE 2018

Au mai rămas

până la începutul perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultății

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 20 SEPTEMBRIE 2018, respectiv în perioada 03 – 10 SEPTEMBRIE până la ora 14:00 pentru românii de pretutindeni și în perioada 03 – 13 SEPTEMBRIE 2018 până la ora 15:00 pentru absolvenții de licee din mediul rural.

NUMĂR LOCURI FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul de licență Program de studii
Învățământ cu frecvență
Locuri
bugetate*
Locuri
cu taxă**
Ingineria Mediului Inginerie și protecția în industrie (A)
Ingineria dezvoltării rurale durabile (AP)
35 93
Inginerie chimică Inginerie biochimică (A) 25 30
Inginerie energetică Energetică industrială (A) 6 20
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (A) 17 22
Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației (A) 0 25
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale (A) 23 13
Inginerie industrială Tehnologia constucțiilor de mașini
Design industrial (A)
Ingineria și managementul calității
13 125
Mecatronică și robotică Mecatronică (A) 16 29
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic (A) 16 27
* În totalul locurilor bugetate la nivelul universității sunt incluse 7 locuri pentru rromi şi 8 locuri pentru absolvenții de licee din mediul rural.
** În totalul locurilor cu taxă la nivelul universității sunt cuprinse 27 de locuri cu finanţare de la buget, pentru românii de pretutindeni.
Toate programele de studii funcționează sub condiția constituirii numărului minim de studenți.
A – acreditat,  AP – autorizat provizoriu
IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2018, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
► cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
► certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”;
4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm), pe hârtie fotografică normală;
► adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate;

► actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou – martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
► distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;
► cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atât copia paşaportului, cât şi a buletinului sau cărţii de identitate moldoveneşti);
► chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
► un dosar plic.
■ Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 120 lei
■ Scutiri de taxe:
► Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
► Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt:
» orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un singur părinte – 50%;
» candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
» candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;
» candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%.
» candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.
► Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2018 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
► Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/ programul de studii pentru care optează.
► Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

■ 2.200 lei/an 

■ Înscrierea candidaţilor se realizează la sediul facultății.
■ Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului.
■ Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care se menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de studenţi înmatriculaţi.