SESIUNEA 1
PERIOADĂ ÎNSCRIERE
03-06 SEPTEMBRIE 2018

Susţinerea testului de competenţă lingvistică:
07 septembrie 2018, ora 9.00
corpul C al Universității, Facultatea de Litere

Susţinerea probei de admitere:
07 septembrie 2018
conform opţiunii conducătorilor de doctorat.

SESIUNEA 2
PERIOADĂ ÎNSCRIERE
12-17 SEPTEMBRIE 2018

Susţinerea testului de competenţă lingvistică:
18 septembrie 2018, ora 9.00
corpul C al Universității, Facultatea de Litere

Susţinerea probei de admitere:
18 septembrie 2018
conform opţiunii conducătorilor de doctorat.

Au mai rămas

până la începerea perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultații

ÎNSCRIE-TE LA DOCTORAT LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la doctorat la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „V. Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 17 SEPTEMBRIE 2018

NUMĂR LOCURI DOCTORAT FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul
Fundamental
Domeniul
de Doctorat
Formă
de învățământ
Granturi de stuidii
MEN
CB – cu bursă
FB – fără bursă
Locuri etnici
români cu bursă*
Locuri etnici
români fără bursă
Cifra Totală
de Școlarizare
Științe inginerești Ingineria mediului IF 1 CB 0 1 2
Ingineria mediului IFR 1 FB 0 0 1
Inginerie industrială IF 1 CB 1 1 3
Inginerie industrială IFR 1 FB 0 0 1
* IF – invățământ cu frecvență, IFR – învățământ cu frecvență redusă
*Cifra de şcolarizare pentru etnicii români, cu bursă. Moldova, Ucraina, Diaspora.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ DOSARUL DE ÎNSCRIERE la fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

curriculum vitae;
lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
► entru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat, în România, finanţate de la buget);
certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
un dosar plic.

■ 120 lei – taxă admitere
■ 60 lei – taxă competență lingvistică
■ 50 lei – taxă înmatriculare
■ Scutiri de taxe:
► Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
► Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt:
» orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un singur părinte – 50%;
» candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
» candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;
» candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%.
» candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.
► Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
► Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/ programul de studii pentru care optează.
► Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

■ Taxă anuală de studii 7000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)*

 *Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.

■ La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de master.