ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la master la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 20 SEPTEMBRIE 2018

PERIOADĂ ÎNSCRIERE
03 - 20 SEPTEMBRIE 2018

Au mai rămas

până la începutul perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultății

ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la master la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 20 SEPTEMBRIE 2018

NUMĂR LOCURI MASTER FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul de master Program de studii master acreditat
Învățământ cu frecvență
Locuri
bugetate*
Locuri cu taxă**
Ingineria Mediului Managementul protecției mediului în industrie 0 20
Ingineria Mediului Controlul și monitorizarea calității mediului 0 50
Ingineria Mediului Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive 0 50
Ingineria produselor alimentare Știința și ingineria produselor alimentare ecologice 7 30
Ingineria produselor alimentare Chimia și ingineria valorificării bioresurselor (1.5 ani) 0 50
Inginerie chimică Chimia moleculelor bioactive
obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității
Chmie de molecules bioactives
obtention, valorisation, cotrole et assurance de qualite
7 30
Inginerie chimică Materiale neconvenționale în biotehnologii moderne 0 50
Inginerie energetică Echipamente și tehnologii moderne în energetică 0 32
Inginerie energetică Conducerea și informatizarea proceselor termo și electroenergetice (1.5 ani) 0 50
Inginerie industrială Strategii în asigurarea calității în industrie 0 50
Inginerie industrială Managementul fabricației produselor industriale 15 13
Inginerie industrială Managementul ciclului de viață al produsului (1.5 ani) 0 50
Inginerie industrială Managementul producției industriale (1.5 ani) 0 50
Inginerie și management Managementul sistemlor industriale de producție și servicii 0 31
Mecatronică și robotică Mecatronică avansată 2 33
Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației aplicată în industrie 0 39

* În totalul locurilor bugetate la nivelul universității este inclus 1 loc pentru rromi.
** În totalul locurilor cu taxă la nivelul universității sunt cuprinse 19 de locuri cu finanţare de la buget, pentru românii de pretutindeni.
Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii şi au durata de 2 ani, cu excepţia celor marcate cu 1,5 ani.
IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2017 şi 2018 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
► adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.

► 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;
► chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
► un dosar plic.
■ Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 120 lei
■ Scutiri de taxe:
► Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
► Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt:
» orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un singur părinte – 50%;
» candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
» candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%;
» candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%.
» candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.
► Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate, se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2018 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
► Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul/ programul de studii pentru care optează.
► Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.

■ 2.200 lei/an – pentru programele de studii care au și locuri bugetate■ 5.000 lei/an – pentru programele de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă

■ Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master se realizează la sediul facultăţii.
■ Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.
■ Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
■ Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de studenţi înmatriculaţi.