ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Înscrierea la master la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 10 – 30 IULIE 2019.

PERIOADĂ INSCRIERE
10 - 30 IULIE 2019

Au mai rămas

până la sfârșitul perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultății.

ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Înscrierea la master la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 10 – 30 IULIE 2019.

NUMĂR LOCURI MASTER FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Domeniul de master Program de studii de master acreditat
Învățământ cu frecvență
Locuri bugetate* Locuri taxă
Contabilitate Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 14 36
Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 12 38
Contabilitate Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii 13 37

În totalul locurilor bugetate sunt cuprinse:
- locuri pentru cetățenii români;
- locuri pentru cetățenii români de etnie romă;
- locuri domenii prioritare;
- locuri români de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

*Locurile bugetate cuprind:
- locuri pentru cetățenii români;
- locuri pentru cetățenii români de etnie romă;
- locuri domenii prioritare;
- locuri români de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2018 şi 2019 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
► adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.

► 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;
► chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
► un dosar plic.
■ Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 200 lei – vizează un singur program de studiu
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ 3.000 lei/an 

■ Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master se realizează la sediul facultăţii.
■ Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.
■ Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
■ Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de studenţi înmatriculaţi.