ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la master la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 20 SEPTEMBRIE 2019.

CALENDAR REZULTATE PRIMA SESIUNE DE ADMITERE

Testul grilă

20 septembrie 2019 • ora 17:00

Afișarea rezultatelor

21 septembrie 2019

Contestații

23 septembrie 2019 • 8:00 - 10:00

Afișarea rezultatelor după contestații

23 septembrie 2019

Confirmarea locului

24 septembrie 2019

Afișarea rezultatelor după confirmare

25 septembrie 2019

NUMĂR LOCURI MASTER FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul de master Program de studii de master acreditat
Învățământ cu frecvență
Locuri bugetate* Locuri taxă
Ingineria mediului Managementul protecției mediului în industrie 1R + 1M 50
Ingineria mediului Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive 0 75
Ingineria produselor alimentare Ştiința şi ingineria produselor alimentare ecologice 1 79
Inginerie chimică Chimia moleculelor bioactive – obținere, valorificare, controlul şi asigurarea calității
Chimie de molecules bioactives – obtention, valorisation, contrele et assurance de qualite
0 31
Inginerie chimică Materiale neconvenționale în biotehnologii moderne 0 50
Inginerie energetică Echipamente şi tehnologii moderne în energetică 0 77
Inginerie industrială Strategii în asigurarea calității în industrie 0 82
Inginerie industrială Managementul fabricației produselor industriale 2M 79
Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces 11 79
Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii 1 31
Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată 6 30
Calculatoare si tehnologia informației Tehnologia informației aplicată în industrie 1M 40

În totalul locurilor bugetate sunt cuprinse:
- locuri pentru cetăţenii români, locuri pentru românii de etnie romă (R);
- locuri pentru românii de pretutindeni fără bursă (M).
Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.

*Locurile bugetate cuprind:
- locuri pentru cetăţenii români, locuri pentru românii de etnie romă (R);
- locuri pentru românii de pretutindeni fără bursă (M).
Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la master la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 03 – 20 SEPTEMBRIE 2019.

PERIOADĂ ÎNSCRIERE
03 - 20 SEPTEMBRIE 2019

Au mai rămas

până la sfârșitul perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultății.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2018 şi 2019 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
► adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.

► 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;
► chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
► un dosar plic.
■ Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 120 lei
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ 2.200 lei/an – pentru programele de studii care au și locuri bugetate■ 5.000 lei/an – pentru programele de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă

■ Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master se realizează la sediul facultăţii.
■ Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.
■ Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
■ Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de studenţi înmatriculaţi.