Burse de studiu generoase

La Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății este foarte ușor sa obții o bursă de studiu, cuantumul ei fiind atractiv.

Potențial mare de angajare

Absolvenții noștri se angajează foarte repede, unii chiar de pe bancile facultății. Pregătirea lor este apreciată de angajatori!

Tabere și școli de vară pentru studenți

Studenții noștri beneficiază de locuri GRATUITE în tabere studențești la mare și la munte. Vacanțele fac parte din studenție.

Mobilități Erasmus în Europa

Ca student la Bacău poți studia în cele mai faimoase centre universitare internaționale prin programul Erasmus.

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Înscrierea la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 8 – 19 IULIE 2019.

PERIOADĂ ÎNSCRIERE
8 - 19 IULIE 2019

Au mai rămas

până la sfârșitul perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultății.

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Înscrierea la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 08 – 19 IULIE 2019.

NUMĂR LOCURI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Domeniul de licență Program de studii
Învățământ cu frecvență
Locuri bugetate* Locuri taxă
Educație fizică şi sport Educație fizică şi sportivă 25 65
Educație fizică şi sport Educație fizică şi sportivă – IFR 0 75
Educație fizică şi sport Sport şi performanță motrică 25 25
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 33 57
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială – IFR 0 60
Psihologie Terapie ocupațională 13 47

În totalul locurilor bugetate sunt cuprinse:
- locuri pentru cetățenii români;
- locuri pentru cetățenii români de etnie romă;
- locuri absolvenți licee situate în mediul rural;
- locuri formare cadre didactice;
- locuri domenii prioritare;
- locuri români de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).
IFR - învățământ cu frecvență redusă

*Locurile bugetate cuprind:
- locuri pentru cetățenii români;
- locuri pentru cetățenii români de etnie romă;
- locuri absolvenți licee situate în mediul rural;
- locuri formare cadre didactice;
- locuri domenii prioritare;
- locuri români de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).
IFR - învățământ cu frecvență redusă

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2019, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
► cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
► certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”;
4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3×4 cm), pe hârtie fotografică normală;
► adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată.

► actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou – martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
► distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;
► cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atât copia paşaportului, cât şi a buletinului sau cărţii de identitate moldoveneşti);
► chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
► un dosar plic.
■ Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la dosarul de admitere.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ Educaţie fizică şi sport: 300 lei
■ Kinetoterapie: 300 lei
■ Psihologie: 300 lei

■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

4.000 lei/an – Kinetoterapie și motricitate specială (KMS)
3.500 lei/an – Educație fizică şi sportivă (EFS), Sport şi performanță motrică (SPM), Terapie Ocupațională (TO),  Kinetoterapie şi motricitate specială (KMS – IFR)
3.200 lei/an – Educație fizică şi sportivă (EFS – IFR)

■ Înscrierea candidaţilor se realizează la sediul facultății.
■ Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului.
■ Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care se menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de studenţi înmatriculaţi.