Burse de studiu generoase

La Facultatea de Inginerie din Bacău este foarte ușor sa obții o bursă de studiu, iar cuantumul ei este foarte atractiv.

Potențial mare de angajare

Absolvenții noștri se angajează foarte repede, unii chiar de pe bancile facultății. Pregătirea lor este apreciată de angajatori!

Tabere și școli de vară pentru studenți

Studenții noștri beneficiază de locuri GRATUITE în tabere studențești la mare și la munte. Vacanțele fac parte din studenție.

Mobilități Erasmus în Europa

Ca student la Bacău poți studia în cele mai faimoase centre universitare internaționale prin programul Erasmus.

NUMĂR LOCURI FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul de licență Program de studii
Învățământ cu frecvență
Capacitate de școlarizare
Ingineria mediului* Ingineria şi protecția mediului în industrie 100
Ingineria mediului* Ingineria dezvoltării rurale durabile (AP) 50
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism (AP) 60
Inginerie chimică Inginerie biochimică 60
Inginerie energetică Energetică industrială 50
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 60
Calculatoare şi tehnologia informației Tehnologia informației 60
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 50
Inginerie industrială* Tehnologia construcțiilor de maşini 75
Inginerie industrială* Design industrial 30
Inginerie industrială* Ingineria şi managementul calității (AP) 75
Mecatronică şi robotică Mecatronică 60
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic 60

La domeniile de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studiu se va face la sfârșitul anului II.
AP - autorizat provizoriu

La domeniile de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studiu se va face la sfârșitul anului II.
AP - autorizat provizoriu

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE INGINERIE

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ Pentru înscriere online pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, trebuie să aveți următoarele documente:
► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia 2020, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
► cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
► certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”;
o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital;
► adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original sau copie legalizată) – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată.

► actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou – martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
► distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art. 13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de şcolarizare;
► cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atât copia paşaportului, cât şi a buletinului sau cărţii de identitate moldoveneşti);
► plata online a taxei de admitere;
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 120 lei
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ 2.200 lei/an 

■ Înscrierea candidaţilor se realizează ONLINE. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.