INFO ȘI DETALII DESPRE ADMITERE 2020

PERIOADĂ ÎNSCRIERE
01-03 SEPTEMBRIE 2020

Susţinerea probei de admitere:
06 septembrie 2019
conform opţiunii conducătorilor de doctorat.

Au mai rămas

până la sfârșitul perioadei de înscriere

Înscrierile se fac la sediul facultății.

ÎNSCRIE-TE LA DOCTORAT LA FACULTATEA DE INGINERIE

Înscrierea la doctorat la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „V. Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 01 – 03 SEPTEMBRIE 2020 și 07 – 10 SEPTEMBRIE 2020.

NUMĂR LOCURI DOCTORAT FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul fundamental Domeniul de Doctorat Granturi de studii
MEN
Locuri cu taxă Cifră totală
de școlarizare
Științe inginerești Ingineria mediului
Vezi detalii
3 7 10
Științe inginerești Inginerie industrială
Vezi detalii
3 7 10

În totalul locurilor bugetate sunt cuprinse:
- locuri pentru români și locuri pentru români de pretutindeni, atât IF cât și IFR, cu și fără bursă.

*Locurile bugetate cuprind:
- locuri pentru români și locuri pentru români de pretutindeni, atât IF cât și IFR, cu și fără bursă.

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ DOSARUL DE ÎNSCRIERE la fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
cartea de identitate (buletinul de identitate) / paşaportul;
certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

curriculum vitae;
► pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat, în România, finanţate de la buget);
certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
un dosar plic;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta.

■ 100 lei – taxă admitere
■ 60 lei – taxă competență lingvistică
■ 50 lei – taxă înmatriculare
■ Scutiri de taxe:
►Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ Taxă anuală de studii 7000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)*

 *Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.

■ La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de master.

'