NUMĂR LOCURI MASTER FACULTATEA DE INGINERIE

Domeniul de master Program de studii de master acreditat
Învățământ cu frecvență
Capacitate de școlarizare
Ingineria mediului Managementul protecției mediului în industrie 75
Ingineria mediului Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive 75
Ingineria produselor alimentare Ştiința şi ingineria produselor alimentare ecologice 100
Inginerie chimică Chimia moleculelor bioactive – obținere, valorificare, controlul şi asigurarea calității
Chimie de molecules bioactives – obtention, valorisation, contrele et assurance de qualite
50
Inginerie chimică Materiale neconvenționale în biotehnologii moderne 50
Inginerie energetică Echipamente şi tehnologii moderne în energetică 100
Inginerie industrială Strategii în asigurarea calității în industrie 100
Inginerie industrială Managementul fabricației produselor industriale 100
Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces 100
Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii 50
Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată 50
Calculatoare si tehnologia informației Tehnologia informației aplicată în industrie 60

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ Pentru înscriere online pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, trebuie să aveți următoarele documente:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2019 şi 2020 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;

certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
► adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”.
► o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital;
► plata online a taxei de admitere;
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 120 lei
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ 2.200 lei/an – pentru programele de studii care au și locuri bugetate
■ 5.000 lei/an – pentru programele de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă

■ Înscrierea candidaţilor se realizează ONLINE. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.